A központról általában

A Tisztább Termelés Magyarországi Központja annak a nemzetközi hálózatnak a tagja, amely a Rio-i Egyezményt követő, a fenntartható gazdasági átalakulást támogató folyamatok során az ENSZ Ipari és Technológiai Fejlesztési Szervezetének (UNIDO) kezdeményezésére jött létre. A program magyarországi megvalósításában a UNIDO, a UNEP, a KTM és az IKM, valamint a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszéke vesz részt. A központ országos hálózatként működik, melynek tagjai kutatóintézetek, tanácsadó vállalatok és egyetemek.
A szervezet célkitűzése a gazdasági és környezeti hasznokat együttesen kínáló, megelőző megoldásokat előnyben részesítő technológiák, termelési eljárások, módszerek és módszertanok bemutatása és elterjesztése Magyarországon. Ezen eljárások a környezet terhelésének csökkentését olyan megoldásokkal érik el, amelyek elsősorban a termelékenység és hatékonyság növelését célozzák, és ezáltal egyidejűleg gazdasági hasznot is eredményeznek a vállalatoknál (az alapanyag-, energia-, valamint az ártalmatlanítási és hulladék-elhelyezési költségek csökkentésén keresztül). E mellett a központ és a program tágabban értelmezett célkitűzése a környezettudatos fogyasztói réteg és piac erősítése, és ezen keresztül a környezet terhelésének csökkentése.

A központ célkitűzéseit négy fő tevékenységi területen keresztül kívánja megvalósítani:

Információs rendszerek
A központ részletes, naprakész adatbankot tart fenn a környezetkímélő technológiai alternatívákról, ezek alkalmazási lehetőségeiről és tapasztalatairól. Ez az információs anyag hozzáférhető az interneten keresztül elektronikus formában, vagy személyes megkeresésre hagyományos adathordozókon. Az adatbank folyamatosan bővül, és a lehetőségekhez mérten követi a felhasználók igényeit.

Képzés, tréningek, szemináriumok
Korszerű gyakorlati ismeretek és módszerek átadásával olyan eszközt kívánunk a vállalatok kezébe adni, amely segítségével rövid és hosszú távon egyaránt képessé válnak környezetvédelmi problémáik hatékony, önálló és költségkímélő megoldására. Ezen a területen neves nemzetközi partnereink bevonásával sok hasznos tapasztalatot és bevált módszereket tudunk kínálni. Hangsúlyozottan foglalkozunk csoportos (több vállalat egyidejű részvételével zajló, például regionális vagy ágazati) programok szervezésével és lebonyolításával.

Demonstrációs projektek
A demonstrációs projektek a tisztább technológiák elterjedését kívánják elősegíteni, elsősorban kis- és középvállalatoknál, külföldi és magyar szakemberek részvételével. A kiválasztott vállalatoknál egy-egy környezetvédelmi probléma megoldását célozzuk meg. A központ vállalja a szakértők biztosítását, a technológiai és szervezési megoldási lehetőségek feltárását, a végrehajtásban való közreműködést, és hozzájárul a demonstrációs projektek finanszírozásához is. Ugyanakkor kívánatos, hogy a vállalatok a költségek fedezéséhez maguk is hozzájáruljanak.

Környezet- és iparpolitika
A központ - helyzeténél fogva - fontos összekötő szerepet játszik az ipar, a tudomány és kutatás, valamint az államigazgatás képviselői között - elsősorban az információáramlás és egymás igényeinek kölcsönös megértése terén.
Ezen túlmenően a központ a rendelkezésére álló információk és széles körű tanácsadói és szakértői háttere révén hathatós segítséget nyújthat a döntéshozóknak a környezet- és iparpolitikai döntések előkészítésében.

A központ, tevékenysége során, a magyar partnerintézetek és vállalatok szoros együttműködésére, a nemzetközi hálózat és a külföldi tanácsadók, valamint a támogató kormányzati és nemzetközi szervek, szervezetek hozzájárulásaira kíván alapozni.